Novice

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1.2.2015:

- začasno in občasno delo dijakov in študentov je po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se od te vrste dela plačevali polni prispevki (15,5 % dijaka ali študenta in 8,85 % delodajalca), dijakom in študentom pa so priznane tudi sorazmerne pravice iz tega naslova (npr. pokojninska doba)
 - od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se po novem prav tako plačuje poseben prispevek za zdravstveno zavarovanje od dohodka pridobljenega z opravljanjem določenih oblik dela v skladu s 55.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (6,36 %), ki pa gre pri tej obliki dela v breme delodajalca
- spreminja se oblika prispevka za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki se več ne plačuje v obliki pavšala, ampak v deležu od zaslužka dijaka ali študenta (0,53%)

Najnižja urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del, bo od 1. julija 2017 znašala 4,61 EUR.


Pojasnila na spletni strani MDDSZ

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A)
Več o tem ...

Potrdilo o opravljenem delu:  
stalna napotnica

Reference
 
Avto Šerbinek d.o.o.
Bofex d.o.o. - merkur skupina
ČZP Večer d.d.
Emona obala  Koper d.d.
Henkel Slovenija d.o.o.
Kinematografi MB d.o.o.
Menart records d.o.o.
Mercator d.d.
Merkur - trgovina in storitve, d.d.
Optika Kameleon d.o.o.
Partner & Partner d.o.o. 
PP Gostinstvo d.o.o.
Terme Maribor d.d.
Varnost Maribor d.d.
Voljatel d.d.
 


Za branje dokumentov pdf podrebujete program Acrobat Reader.
"Najboljši pripomoček, da dobro začneš dan, je tale: ko se zbudiš, pomisli, ali ne bi mogel ta dan enemu človeku pripraviti veselja." (Friedrich Nietzsche)
Tabela invalidnosti ZAŽ-52/01
Tabela za določanje odstotka trajne izgube zavarovančeve splošne delovne sposobnosti (invalidnosti) zaradi nezgode (ZAŽ 52/01)
 
Splošna določila
(1)
 Ta Tabela za določanje odstotka trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (v nadaljevanju: Tabela invalidnosti) je sestavni del pogojev in vsake posamezne pogodbe o nezgodnem zavarovanju oseb, ki jo zavarovalec sklene s "SLOVENICO" zavarovalniško hišo d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: zavarovatelj).
 
(2)
 Pri nezgodnem zavarovanju oseb se za ugotavljanje izgube splošne delovne sposobnosti uporablja izključno odstotek, določen v tej Tabeli invalidnosti.
 
(3)
 V primeru izgube splošne delovne sposobnosti se končna invalidnost na udih, organih in hrbtenici določa najprej šest mesecev po zaključenem zdravljenju, razen pri amputacijah in tistih točkah Tabele invalidnosti, kjer je drugače določeno. Pseudoartroze in kronični fistulozni osteomielitis se ocenjujejo šele po definitivnem operativnem zdravljenju in fizikalni terapiji. Če zdravljenje ni končano po treh letih od dneva nezgode, se kot končno stanje šteje stanje po izteku tega roka in se po njem določa odstotek invalidnosti.
 
(4)
 Če pri eni nezgodi pride do več poškodb posameznega uda, organa ali hrbtenice, se skupna invalidnost na določenem udu, organu ali hrbtenici določa tako, da se za največjo posledico poškodbe šteje odstotek, določen v Tabeli invalidnosti; od naslednje največje posledice se šteje polovica odstotka, določenega v Tabeli invalidnosti, sledi 1/4, 1/8 itd.. Skupni odstotek invalidnosti ne more preseči odstotka, ki je po Tabeli invalidnosti določen za popolno izgubo tega uda ali organa. Pri določanju zmanjšane gibljivosti udov je obvezno komparativno merjenje z artrometrom.
 
(5)
 Ocene invalidnosti za različne okvare na enem sklepu se ne seštevajo. Invalidnost se določa po tisti točki, ki predstavlja največji odstotek. Pri uporabi določenih točk iz Tabele invalidnosti se za posamezno poškodbo na istem udu ali organu uporablja tista točka, ki določa najvišji odstotek. V tem primeru ni dovoljeno uporabiti dveh točk za isto funkcionalno poškodbo ali okvaro.
 
(6)
 V primeru izgube ali poškodbe več udov ali organov pri eni nezgodi, se odstotki invalidnosti za vsak posamezni ud ali organ seštevajo,vendar skupna invalidnost ne more biti višja od 100%.
 
(7)
 Če kakšna posledica poškodbe ni predvidena v Tabeli invalidnosti, se odstotek invalidnosti določa v skladu s podobnimi posledicami, ki so navedene v Tabeli invalidnosti, vendar ne more biti višji od odstotka točke, s katero se primerja.
 
(8)
 Če je bila zavarovančeva splošna delovna sposobnost že pred nezgodo trajno zmanjšana, se obveznost zavarovatelja določa po novo nastali invalidnosti, neodvisno od prejšnje, razen v naslednjih primerih

če je zaradi nezgode prišlo do povečanja dotedanje invalidnosti, se obveznost zavarovatelja določa po razliki med skupnim odstotkom invalidnosti po zadnji nezgodi in odstotkom invalidnosti pred to nezgodo
če je zaradi nezgode zavarovanec izgubil ali si poškodoval enega od že prej poškodovanih udov ali organov, se obveznost zavarovatelja določa samo na podlagi povečane invalidnosti
če prejšnje degenerativne spremembe sklepno-kostnega sistema vplivajo na povečanje invalidnosti po nezgodi, zavarovatelj zmanjša končno invalidnost iz Tabele invalidnosti sorazmerno stanju bolezni:
pri začetnih degenerativnih spremembah 20%
pri zmernih degenerativnih spremembah 33%
pri obsežnih degenerativnih spremembah 50%

če se dokaže, da ima zavarovanec sladkorno bolezen, bolezen centralnega in perifernega živčnega sistema, gluhost, oslabelost vida, bolezen krvnožilnega sistema ali kronične pljučne bolezni in če te bolezni vplivajo na povečanje invalidnosti po nezgodi, bo zavarovatelj končno invalidnost iz Tabele invalidnosti zmanjšal za polovico
če je prejšnja kronična bolezen vzrok nezgode, bo zavarovatelj končno invalidnost iz Tabele invalidnosti zmanjšal za polovico
 
(9)
 Subjektivne težave, kot so zmanjšanje motorične moči mišic, mravljinčenje, bolečine, otekline in druge spremembe na mestu poškodbe, se pri določanju odstotka invalidnosti ne upoštevajo.
 
(10)
 Individualne sposobnosti, socialni položaj ali poklic (profesionalna sposobnost) se pri določanju odstotka invalidnosti ne upoštevajo.
 
Glava
(1)
 Difuzne poškodbe centralnega živčnega sistema s klinično ugotovljeno sliko dekortizacije oziroma decerebracije:

hemiplegija inveteriranega tipa z afazijo in agnozijo
demenca (Korsakov sindrom)
obojestranski Parkinsonov sindrom z izraženo zavrtostjo
kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija
epilepsija z demenco in psihično deterioracijo
psihoza po organski poškodbi možganov 100%
 
(2)
 Poškodba možganov s klinično ugotovljeno sliko;

hemipareza z izraženo spastiko
ekstrapiramidna simptomatika (z nezmožnostjo koordinacije gibov ali s pojavi nehotenih gibov)
pseudobulbarna paraliza s prisilnim jokom ali smehom
poškodbe malih možganov z izraženimi motnjami ravnotežja, hoje in koordinacije gibov 90%
 
(3)
 Pseudobulbarni sindrom 80%
 
(4)
 Epilepsija:

ki zahteva trajno antiepileptično terapijo do 20%
s pogostimi napadi ali karakternimi spremembami osebnosti, ugotovljena v bolnišnici oziroma po odgovarjajočih raziskavah do 70%
 
(5)
 Difuzne poškodbe možganov s klinično evidentiranimi posledicami psihoorganskega sindroma, z izvidom psihiatra in psihologa po zdravljenju z odgovorjajočimi raziskavami:

lažje stopnje do 40%
srednje stopnje do 50%
težje stopnje 60%
 
(6)
 Hemipareza ali disfazija:

lažje stopnje do 30%
srednje stopnje do 40%
težje stopnje do 50%
 
(7)
 Poškodba malih možganov z diadohokinezo in asinergijo do 40%
 
(8)
 Kontuzijske poškodbe možganov:

postkontuzijski sindrom z objektivnim neurološkim izvidom po kontuziji možganov, ugotovljeni v bolnišnici do 20%
operirani intracerebralni hematom brez neurološkega izpada do 5%
 
(9)
 Stanje po trepanaciji lobanje in/ali prelom baze lobanje - obok lobanje, ki je verificiran rentgenološko 5%
 
(10)
 Postkomocijski sindrom po možganski traumi, ugotovljeni v bolnišnici oziroma medicinsko z EEG izvidom in psihološkim testom do 5%
 
Posebna določila
(1)
 Za pretres možganov, ki ni bil ugotovljen v bolnišnici v 24 urah po nezgodi, se invalidnost ne prizna.
 
(2)
 Vse oblike epilepsije morajo biti ugotovljene v bolnišnici s sodobnimi diagnostičnim metodami.
 
(3)
 Pri različnih posledicah poškodbe možganov zaradi ene nezgode se odstotki invalidnosti ne seštevajo, temveč se odstotek določa samo po točki, ki je najugodnejša za zavarovanca.
 
(4)
 vse primere, ki spadajo pod točke od 1 do 10, se Za določa invalidnost po zaključenem zdravljenju oziroma po preteku najmanj 12 mesecev od poškodbe, razen po 9. točki.
 
(5)
 Oceni invalidnosti po 5. točki in 10. točki se medsebojno izključujeta.
 
(6)
 Za vse primere, ki spadajo pod 5. točko, se invalidnost določa po preteku 12 mesecev od poškodbe.
 
(11)
 Skalpiranje lasišča pri moških:

tretjina lasišča do 5%
polovica lasišča do 10%
celo lasišče do 20%
(Opomba: Pri moških, ki so bili že prej plešasti, se invalidnost določa po analogiji kot skaženost.)
 
(12)
 Skalpiranje lasišča pri ženskah:

tretjina lasišča do 10%
polovica lasišča do 20%
celo lasišče do 30%
 
Oči

(13)
 Popolna izguba vida na obeh očesih 100%
 
(14)
 Popolna izguba vida na enem očesu 33%
 
(15)
 Oslabelost vida na enem očesu: za vsako desetinko zmanjšanje vida 3,33%
 
(16)
 Diplopija, kot trajna in nepopravljiva posledica poškodbe očesa: do 5%
 
(17)
 Izguba očesne leče:

afakija enostranska 5%
afakija obojestranska 10%
 
(18)
 Delna okvara mrežnice in steklovine:

delna izguba vidnega polja kot posledica posttraumatske ablacije retine 5%;
opacitates corporis vitrei kot posledica posttraumatskega krvavenja v steklovini do.5%
 
(19)
 Midrijaza - kot posledica direktnega udarca očesa do 5%
 
(20)
 Popolna notranja oftalmoplegija 10%;
 
(21)
 Poškodba solznice in očesnih vek:

epifora do 5%
entropium, ektropium do 5%
ptoza veke do 5%
 
(22)
 Enostransko koncentrično zoženje vidnega polja

do 50 stopinj do 5%
do 30 stopinj do 5%
do 5 stopinj do 30%
 
(23)
 Homonimna hemianopsija 30%
 
Posebna določila

 Za poškodbe očesa se invalidnost določa po zaključenem zdravljenju razen po 16. in 20. točki, po katerih se invalidnost določa najprej po preteku 12 mesecev.
 
Ušesa

(24)
 Popolna gluhost:

z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa 40%
z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa 60%
 
(25)
 Oslabljen vestibularni organ z ohranjenim sluhom do 5%
 
(26)
 Popolna gluhost enega ušesa

z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa 15%
ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa z 20%
 
(27)
 Obojestranska naglušnost z ohranjenimi kaloričnimi reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler - Sabine::

20 - 30% do 5%
31 - 60% do 10%
61 - 85% do 20%
 
(28)
 Obojestranska naglušnost z ugaslimi kaloričnimi reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler - Sabine:

20 - 30% do 10%
31 - 60% do 20%
61 - 85% do 30%
 
(29)
 Enostranska težka naglušnost z izgubo sluha na nivoju 90 do 95 decibelov:

z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa 10%
z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa 12,5%
 
(30)
 Poškodba uhlja:

delna izguba uhlja ali delno iznakaženje do 5%
popolna izguba ali popolno iznakaženje 10%
 
Obraz
(31)
 Brazgotinasto deformantne poškodbe obraza s funkcionalnimi motnjami in/ali deformacijo kosti po zlomu ličnih kosti;

lažje stopnje do 5%
težje stopnje do 10%
keloidne brazgotine ali obsežnejše motnje pigmentacij nad 4 cm ter težje motnje mimike do 5%
 
Posebna določila

(1)
 Za keloidne brazgotine, obsežnejše motnje pigmentacije ali težje motnje mimike se invalidnost določa najprej 18 mesecev po poškodbi.
 
(2)
 Za kozmetske in estetske brazgotine na obrazu se invalidnost ne prizna.
 
(32)
 Omejeno odpiranje ust po zlomu čeljustnih kosti, če je razmak zgornjih in spodnjih zob:

od 3,1 cm do 4 cm do 5%
od 1,6 cm do 3 cm do 15%
manj kot 1,5 cm 30%
 
(33)
 Defekti čeljusti, jezika ali neba s funkcionalnimi motnjami:

lažje stopnje do 10%
težje stopnje 30%
 
(34)
 Izguba stalnih zdravih zob, za vsak zob 1%
 
(35)
 Delna izguba stalnega zdravega zoba do 1/3 0,5%
 
(36)
 Hromost živca facialisa po frakturi temporalne kosti ali po poškodbi ustrezajoče parotidne regije:

lažje stopnje do 10%
težje stopnje, s kontrakturo in tikom mimične muskulature do 20%
paraliza živca facialisa 30%
 
Posebna določila
 
 Po 34. točki se invalidnost ne prizna, če je do izgube stalnega zoba prišlo pri hranjenju.
 
 Po 36. točki se invalidnost določa po zaključenem zdravljenju, vendar ne prej kot 24 mesecev po poškodbi
 
Nos

(37)
 Poškodba nosu:

delna izguba nosu do 15%
izguba celega nosu 30%
 
(38)
 Anosmia kot posledica verificirane frakture gornjega notranjega dela nosnega skeleta 5%
 
(39)
 Sprememba oblike nosne piramide do 5%
 
Sapnik in požiralnik

(40)
 Poškodbe sapnika:

stanje po traheotomiji zaradi vitalnih indikacij po poškodbi 5%
stenoza sapnika po poškodbi grla in začetnega dela sapnika 10%
 
(41)
 Stenoza sapnika, zaradi česar je potrebna stalna trahealna kanila 50%.
 
(42)
 Trajna organska hripavost zaradi poškodb do 10%
 
(43)
 Zoženje požiralnika:

lažje stopnje 10%
težje stopnje do 30%
 
(44)
 Popolno zoženje požiralnika s trajno gastrostomo 60%
 
Prsni koš

(45)
 Poškodbe reber:

prelom dveh reber, če je zaraščen z dislokacijo ali prelomom prsne kosti zaraščene z dislokacijo brez zmanjšanja pljučne ventilacije restriktivnega značaja 3
treh ali prelom več reber, če je zaraščen z dislokacijo brez zmanjšane pljučne ventilacije restriktivnega značaja 5%
 
(46)
 Stanje po torakotomiji do 10%
 
(47)
 Zmanjšana pljučna funkcija restriktivnega značaja zaradi preloma reber, penetrantnih poškodb prsnega koša, posttraumatskih adhezij, hematotoraksa in pneumotoraksa:

lažje stopnje: za 20 - 30% do 10%
srednje stopnje: za 31 - 50% do 20%
težje stopnje: za več kot 51% do 45%
 
Posebna določila

(1)
 Kapaciteta pljuč se mora ugotoviti s ponovljeno spirometrijo, po potrebi pa tudi z detaljno pulmološko obdelavo ter ergometrijo.
 
(2)
 Če je pri stanjih po 45. in 46. točki prisotno zmanjšanje pljučne funkcije restriktivnega značaja, se invalidnost ne določa po navedenih točkah, temveč po točki 47.
 
(3)
 Za prelom enega rebra se invalidnost ne določa.
 
(48)
 Izguba ene dojke:

do 50. leta starost 10%
po 50. letu starosti 5%
 
(49)
 Izguba obeh dojk:

do 50. leta starosti 30%
po 50. letu starosti 15%
 
(50)
 Funkcionalne motnje kardiovaskularnega sistema po poškodbi srca in velikih žil z izvidom kardiologa po težini motenj (NYHA) do 60%
 
Koža

(52)
 Globoke brazgotine po telesu po opeklinah ali poškodbah, ki zajemajo:

do 10% površine telesa do 5%
do 20% površine telesa do 15%
preko 20% površine telesa 30%
 
Posebna določila

(1)
 Primeri po 52. točki se določajo in izračunavajo po pravilu devetke (shema se nahaja na koncu tabele).
 
(2)
 Za estetske brazgotine na koži se invalidnost ne prizna.
 
(3)
 Funkcionalne motnje (motiliteta) zaradi opeklin ali poškodb po 52. točki se določajo po odgovarjajočih točkah Tabele invalidnosti.
 
Trebušni organi
18. člen
(53)
 Traumatska hernija, ki je bila verificirana v bolnišnici takoj po poškodbi in če je bila istočasno klinično verificirana poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju…do 5%
 
(54)
 Poškodbe prepone (diaphragme):

stanje po počenju prepone, verificirano v bolnišnici takoj po poškodbi in kirurško oskrbljeno 20%
diaphragmalna hernija - recidiv po kirurško oskrbljeni diaphragmalni traumatski herniji 30%
 
(55)
 Postoperativna hernija po laparatomiji zaradi poškodbe do 10%
 
(56)
 Poškodbe črevesa in /ali jeter in /ali želodca:

zdravljene s šivanjem do 15%
poškodba črevesa in/ali želodca z resekcijo do 20%
poškodba jeter z resekcijo do 30%
 
(57)
 Izguba vranice (splenektomia):

do 20. leta starosti 20%
po 20. letu starosti 10%
 
(58)
 Poškodba trebušne slinavke z resekcijo v skladu s funkcionalno posledico do 20%
 
(59)
 Anus praeternaturalis – trajni 50%
 
(60)
 Fistula stercoralis 30%
 
(61)
 Incontinetio alvi - trajna:

delna do 30%
popolna 60%
 
(62)
 Trajni prolapsus recti 20%
 
Sečni organi
19. člen
(63)
 Izguba ene ledvice z normalno funkcijo druge 30%
 
(64)
 Izguba ene ledvice z okvarjeno funkcijo druge:

lažje stopnje - do 30% okvarjene funkcije…do 40%
srednje stopnje - do 50% okvarjene funkcije do 55%
težje stopnje - preko 50% okvarjene funkcije do 80%
 
(65)
 Funkcionalna poškodba ene ledvice:

lažje stopnje - do 30% okvarjene funkcije do 10%
srednje stopnje - do 50% okvarjene funkcije do 15%
težje stopnje - preko 50% okvarjene funkcije 20%
 
(66)
 Funkcionalne poškodbe obeh ledvic:

lažje stopnje - do 30% okvarjene funkcije do 30%
srednje stopnje - do 50% okvarjene funkcije do 45%
težje stopnje - preko 50% okvarjene funkcije 60%
 
(67)
 Motnje pri uriniranju zaradi zožitve sečovoda, po poškodbi, graduirano po Charriereu:

lažje stopnje - pod 18 CH do 10%
srednje stopnje - pod 14 CH do 20%
težje stopnje - pod 6 CH 35%
 
(68)
 Funkcionalne motnje po poškodbi mehurja:

zmanjšana kapaciteta; za vsako 1/3 zmanjšanja do 10%
trajna urinarna fistula sečevoda, sečnega mehurja ali sečnice do 30%
 
(69)
 Popolna incontinentia urinae:

pri moških 40%
pri ženskah 50%
 
Moški in ženski spolni organi

(70)
 Izguba enega moda:

do 60. leta starosti 15%
nad 60 let starost 5%
 
(71)
 Izguba obeh mod:

do 60 leta starosti 30%
po 60. letu starosti 10%
 
(72)
 Izguba penisa:

do 60. leta starosti 50%
po 60. letu starosti 30%
 
(73)
 Deformacija penisa z onemogočeno kohabitacijo:

do 60. leta starosti 50%
po 60. letu starosti 30%
 
(74)
 Izguba maternice in jajčnikov do 55. leta starosti:

izguba maternice 30%
izguba enega jajčnika 10%
izguba obeh jajčnikov 30%
 
(75)
 Izguba maternice in jajčnikov po 55. letu starosti:

izguba maternice 10%
izguba vsakega 5%
 
(76)
 Poškodba vulve in/ali vagine, ki onemogoča kohabitacijo:

do 60. leta starosti 50%
po 60. letu starosti 30%
 
Hrbtenica

(77)
 Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga ali perifernih živcev (tetraplegija, triplegija, paraplegija) z nezmožnostjo kontrole defekacije in uriniranja 100%
 
(78)
 Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga ali perifernega živčnega sistema (tetrapareza, tripareza) z ohranjeno kontrolo defekacije in uriniranja do 90%
 
(79)
 Poškodba hrbtenice s popolno paralizo spodnjih udov brez motenj pri defekaciji in uriniranju……..…….80%
 
(80)
 Poškodba hrbtenice s parezo spodnjih udov:

lažje stopnje do 30%
težje stopnje do 50%
 
Posebna določila

 Trajna invalidnost se po točkah od 77 do 79 določa po ugotovljenih nepopravljivih nevroloških poškodbah, po 80. točki pa se invalidnost določa po zaključenem zdravljenju, toda ne prej kot 24 mesecev po poškodbi.
 
(81)
 Omejena gibljivost hrbtenice zaradi zloma najmanj dveh sosednjih vretenc s spremenjeno krivuljo (kifoza, gibus, skolioza):

lažje stopnje do 10%
srednje stopnje do 15%
težje stopnje 30%
 
(82)
 Omejena gibljivost hrbtenice po zlomu telesa vretenca vratnega segmenta:

lažje stopnje do 5%
srednje stopnje do 10%
težje stopnje do 20%
 
(83)
 Omejena gibljivost hrbtenice po zlomu telesa vretenca prsnega segmenta do 5%
 
(84)
 Omejena gibljivost hrbtenice po zlomu telesa vretenca ledvenega segmenta:

lažje stopnje do 5%
srednje stopnje do 15%
težje stopnje do 30%
 
(85)
 Serijski prelom treh ali več spinalnih nastavkov 5%
 
(86)
 Serijski prelom treh ali več prečnih nastavkov do 10%
 
Posebna določila

(1)
 Pri poškodbah mehkih delov vratne hrbtenice (zvin, nateg) se invalidnost ne prizna. Invalidnost se prizna samo v primerih, ko je s funkcionalnim RTG slikanjem dokazan premik med vretenci za več kot 3 mm. V tem primeru se invalidnost določa po 82.a) točki, odstotek invalidnosti pa se zmanjša za 1.
 
(2)
 Pri poškodbah mehkih delov vratne hrbtenice (zvin, nateg) se invalidnost ne prizna. Invalidnost se prizna samo v primerih, ko je s funkcionalnim RTG slikanjem dokazan premik med vretenci za več kot 3 mm. V tem primeru se invalidnost določa po 82.a) točki, odstotek invalidnosti pa se zmanjša za 1.
 
Medenica
19. člen
(87)
 Prelom medenice s težjo deformacijo ali denivelacijo sakroiliakalnih sklepov ali simfize do 30%
 
(88)
 Simfizeoliza s horizontalno in/ali vertikalno dislokacijo do 5%
 
(89)
 Prelomi medeničnih kosti, sanirani z dislokacijo:

ene medenične kosti (črevnice, sramnice, sednice) do 10%
dveh ali več medeničnih kosti do 15%
 
(90)
 Prelom križnice, saniran z dislokacijo do 10%
 
(91)
 Prelom trtične kosti

prelom trtične kosti saniran z dislokacijo ali operativno odstranjen fragment do 5%;
operativno odstranjena trtnična kost 10%
 
Posebna določila

 Za zlome medeničnih kosti, ki so se zacelili brez dislokacije, se invalidnost ne prizna.
 
Roke
19. člen
(92)
 Izguba obeh zgornjih okončin ali dlani 100%
 
(93)
 Izguba zgornje okončine v ramenu (eksartikulacija) 70%
 
(94)
 Izguba zgornje okončine v nadlahti 65%
 
(95)
 Izguba zgornje okončine v podlahti z ohranjeno funkcijo komolca 60%
 
(96)
 Izguba ene dlani 55%
 
(97)
 Izguba vseh prstov:

na obeh rokah 90%
na eni roki 45%
 
(98)
 Izguba palca 20%;
 
(99)
 Izguba kazalca 12%
 
(100)
 Izguba:

sredinca 7%
prstanca ali mezinca - za vsak prst 3%
 
(101)
 Izguba metakarpalne kosti palca 6%
 
(102)
 Izguba metakarpalne kosti kazalca 4%
 
(103)
 Izguba metakarpalne kosti sredinca, prstanca ali mezinca, za vsako kost2%
 
Posebna določila

(1)
 Za izgubo enega členka palca se prizna polovica, za izgubo enega členka ostalih prstov pa se prizna 1/3 odstotka, ki je določena za ta prst.
 
(2)
 Delna izguba kostnega dela členka se prizna kot popolna izguba členka tega prsta.
 
(3)
 Za izgubo blazinice prsta se invalidnost ne prizna.
 
Nadlahtnica
19. člen
(104)
 Popolna zatrdelost ramenskega sklepa 30%
 
(105)
 Omejena gibljivost ramenskega sklepa po zlomu kostnih struktur ali izpahu:

lažje stopnje, omejena gibljivost sklepa do 1/3 do 5%
srednje stopnje, omejena gibljivost sklepa do 2/3 do 10%
težje stopnje, omejena gibljivost sklepa preko 2/3 do 20%
 
(106)
 Ohlapnost ramenskega sklepa s kostnim defektom sklepnih teles do 20%
 
(107)
 Ohlapnost ramenskega sklepa po izpahu do 3%
 
(108)
 Nepravilno zaraščen prelom ključnice do 5%
 
(109)
 Pseudoartroza nadlahtnice 30%
 
(110)
 Kronični osteomielitis kosti gornjih udov s fistulo 10%
 
(111)
 Paraliza živca accesoriusa 15%
 
(112)
 Paraliza brahialnega pleteža, dokazana z radikulografijo ali MEP:

avulzija korenine brahialnega pleteža 5%
avulzija 2-4 korenin brahialnega pleteža 45%
okvara celotnega brahialnega pleteža 60%
 
(113)
 Paraliza aksilarnega živca 15%
 
(114)
 Paraliza radialnega živca 30%
 
(115)
 Paraliza živca medianusa 35%
 
(116)
 Paraliza živca ulnarisa 30%
 
(117)
 Paraliza dveh živcev na eni roki 50%
 
(118)
 Paraliza treh živcev na eni roki 60%
 
Posebna določila

(1)
 Za parezo določenega živca se prizna maksimalno do 2/3 invalidnosti, ki je zgoraj navedena za paralizo istega živca.
 
(2)
 Za primere po točkah od 111 do 118 se invalidnost določa po zaključenem zdravljenju, toda ne prej kot 24 mesecev po poškodbi. Obvezna je verifikacija EMG-ja, stara do tri mesece.
 
Podlahtnica
19. člen
(119)
 Popolna zatrdelost komolčnega sklepa 20%
 
(120)
 Omejena gibljivost komolčnega sklepa po zlomu kostnih struktur ali izpahu:

lažje stopnje, omejena gibljivost sklepa do 1/3 do 5%
srednje stopnje, omejena gibljivost sklepa do 2/3 do 10%
težje stopnje, omejena gibljivost sklepa preko 2/3 do 20%
 
(121)
 Pseudoartroza

obeh kosti podlahtnice 25%
srednje stopnje - do 50% okvarjene funkcije do 15%
radiusa 15%
ulne 15%
 
(122)
 Popolna zatrdelost podlahti:

v supinaciji ali v pronaciji 25%
v srednjem položaju 15%
 
(123)
 Omejena supinacija in pronacija podlahtnice, primerjana z zdravo:

lažje stopnje, omejena gibljivost sklepa do 1/3 do 5%
srednje stopnje, omejena gibljivost sklepa do 2/3 do 10%
težje stopnje, omejena gibljivost sklepa preko 2/3 do 15%
 
(124)
 Popolna zatrdelost zapestnega sklepa 20%
 
(125)
 Omejena gibljivost zapestnega sklepa po zlomu kostnih struktur ali izpahu:

lažje stopnje, omejena gibljivost sklepa do 1/3 do 5%
srednje stopnje,omejena gibljivost sklepa do 2/3 do 10%
težje stopnje, omejena gibljivost sklepa preko 2/3 do 15%
 
(126)
 Endoproteza navikularne in/ali lunarne kosti 15%
 
Posebna določila

 Pseudoartroza navikularne kosti in/ali osi lunatum se določa po točki 125.
 
Prsti
19. člen
(127)
 Popolna zatrdelost vseh prstov ene roke 40%
 
(128)
 Popolna zatrdelost celega palca 15%
 
(129)
 Popolna zatrdelost celega kazalca 9%
 
(130)
 Popolna zatrdelost celega sredinca 5%
 
(131)
 Popolna zatrdelost celega prstanca ali mezinca, za vsak prst 2%
 
Posebna določila

(1)
 Za popolno zatrdelost enega sklepa palca se prizna polovica, za popolno zatrdelost enega sklepa ostalih prstov pa 1/3 invalidnosti, ki je določena za izgubo določenega prsta.
 
(2)
 Seštevek odstotkov za zatrdelost posameznih sklepov enega prsta ne more preseči odstotka, ki se prizna za popolno zatrdelost tega prsta.
 
(132)
 Nepravilno zaraščen Bennettov zlom palca 5%
 
(133)
 Nepravilno zaraščen prelom metakarpalnih kosti:

I metakarpalne kosti 4%
II, III, IV in V za vsako kost 3%
 
(134)
 Zlom prstov od II do V z angulacijo prsta 2%
 
(135)
 Omejena gibljivost distalnega ali bazalnega členka palca:

lažje stopnje do 3%
težje stopnje do 6%
 
(136)
 Omejena gibljivost posameznih sklepov kazalca:

lažje stopnje - za vsak sklep 1,5%
težje stopnje - za vsak sklep 2,5%
 
(137)
 Omejena gibljivost posameznih sklepov sredinca:

lažje stopnje - za vsak sklep 1%
težje stopnje - za vsak sklep 2%
 
(138)
 Omejena gibljivost posameznih sklepov prstanca in mezinca:

lažje stopnje - za vsak sklep 0,5%
težje stopnje - za vsak sklep 1%
 
Posebna določila

(1)
 Skupna invalidnost po točkah od 135 do 138 ne more preseči odstotka invalidnosti, ki je določen za popolno zatrdelost določenega prsta.
 
(2)
 Kot lažja stopnja se šteje omejena gibljivost za polovico normalne gibljivosti, kot težja stopnja pa se šteje omejena gibljivost nad polovico normalne gibljivosti.
 
(3)
 Pri posledicah poškodbe prstov se invalidnost določa brez uporabe načela iz četrte točke Splošnih določil Tabele invalidnosti.
 
Noge
19. člen
(139)
 Izguba obeh spodnjih okončin nad koleni 100%
 
(140)
 Eksartikulacija spodnje okončine v kolku 70%
 
(141)
 Izguba spodnje okončine nad kolenom ali v kolenskem sklepu 55%
 
(142)
 Izguba obeh spodnjih okončin pod kolenom 80%
 
(143)
 Izguba spodnje okončine pod kolenom 45%
 
(144)
 Izguba obeh stopal 80%
 
(145)
 Izguba enega stopala 35%
 
(146)
 Izguba stopala v Chopartovi liniji 35%
 
(147)
 Izguba stopala v Lisfrancovi liniji 30%
 
(148)
 Transmetatarzalna amputacija 25%
 
(149)
 Izguba I ali V metatarzalne kosti 5%
 
(150)
 Izguba II, III ali IV metatarzalne kosti, za vsako kost 3%
 
(151)
 Izguba vseh prstov na eni nogi 20%
 
(152)
 Izguba palca na nogi:

izguba distalnega členka palca 5%
izguba celega palca 10%
 
(153)
 Izguba celega II do V prsta na nogi, za vsak prst 2,5%
 
(154)
 Delna izguba II do V prsta na nogi, za vsak prst 1%
 
Stegno
19. člen
(155)
 Popolna zatrdelost kolka 30%
 
(156)
 Popolna zatrdelost obeh kolkov 70%
 
(157)
 Pseudoartroza stegneničnega vratu s skrajšanjem spodnje okončine 45%
 
(158)
 Deformantna artroza kolka po prelomu z omejeno gibljivostjo kolka, ugotovljeno z RTG-jem, primerjano z zdravim:

lažje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa do 1/3 do 15%
srednje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa do 2/3 do 25%
težje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa preko 2/3 do 30%
 
(159)
 Endoproteza kolka 30%
 
(160)
 Omejena gibljivost kolka po zlomu kostnih struktur ali izpahu:

lažje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa do 1/3 do 5%
srednje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa do 2/3 do 10%
težje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa preko 2/3 do 20%
 
(161)
 Pseudoartroza stegnenice 40%
 
(162)
 Nepravilno zaraščen zlom stegnenice z angulacijo:

10 do 20 stopinj do 10%
preko 20 stopinj do 15%
 
(163)
 Kronični osteomielitis kosti na nogah s fistulo 10%
 
(164)
 Velike in globoke brazgotine v mišičju stegnenice ali goleni, kot tudi hernija mišičja, stegnenice in goleni brez funkcionalnih motenj sklepov do 5%
 
(165)
 Cirkulacijske spremembe velikih krvih žil na nogah:

stegnenice do 5%
goleni do 15%
posttraumatska flebotromboza do 15%
 
(166)
 Skrajšanje noge zaradi zloma:

za 2 do 4 cm do 10%
za 4.1 do 6 cm do 15%
za več kot 6 cm 20%
 
Golen
19. člen
(167)
 Zatrdelost kolena 30%
 
(168)
 Deformantna artroza kolenskega sklepa po poškodbi sklepnih teles z omejeno gibljivostjo, ugotovljeno rentgenološko in primerjano z zdravim:

lažje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa do 1/3 do 15%
srednje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa do 2/3 do 20%
težje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa preko 2/3 do 30%
težje stopnje, z omejeno gibljivostjo sklepa preko 2/3 do 25%
 
(169)
 Omejena gibljivost kolenskega sklepa po zlomu sklepnih teles ali izpahu:

lažje stopnje do 5%
srednje stopnje do 10%
težje stopnje do 20%
 
(170)
 Ohlapnost sklepa kolena po poškodbi kapsule in ligamentarnega aparata v primerjavi z zdravim:

ohlapnost v eni smeri do 5%
ohlapnost v obeh smereh do 10%
 
Posebna določila

(1)
 Po 160. in 169. točki se invalidnost ne določa, če je deficit gibljivosti manjši od 10 stopinj.
 
(2)
 Po udarnini in izvinu kolena brez rupture ligamentarnega aparata se invalidnost ne določa.
 
(171)
 Endoproteza kolena 30%.
 
(172)
 Funkcionalne motnje po operativni odstranitvi meniskusa po sveži poškodbi:

po odstranitvi dela meniskusa 2,5%
po odstranitvi celega meniskusa 5%
 
(173)
 Prosto sklepno telo zaradi poškodbe s funkcijsko motnjo do 5%
 
(174)
 Funkcionalne motnje po poškodbi pogačice:

travmatska hondromalacija pogačice, verificirana z RTG do 5%
delno odstranjena pogačica 5%
popolnoma odstranjena pogačica 10%
 
(175)
 Pseudoartroza pogačice 10%
 
(176)
 Pseudoartroza tibije 25%
 
(177)
 Nepravilno zaraščen zlom golenice z valgus, varus ali recurvatus deformacijo, primerjana z zdravo:

od 5 - 15 stopinj do 10%
preko 15 stopinj do 15%
 
(178)
 Popolna zatrdelost skočnega sklepa 25%
 
(179)
 Omejena gibljivost skočnega sklepa po zlomu sklepnih teles ali izpahu:

lažje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana do 1/3 do 10%
srednje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana do 2/3 15%
težje stopnje, gibljivost sklepa zmanjšana prek 2/3 20%
 
Posebna določila

(1)
 Pri poškodbah ligamentnih struktur skočnega sklepa se invalidnost ne določa.
 
(2)
 Invalidnost se po 179. točki ne določa, če je deficit gibljivosti manjši od 10 stopinj.
 
(180)
 Traumatska razširitev maleolarne vilice stopala - primerjana z zdravim do 15%.
 
(181)
 Deformacija stopala: pes excavatus, pes planovalgus, pes varus pes equinus:

lažje stopnje do 10%
težje stopnje do 20%
 
(182)
 Deformacija kalkaneusa po kompresivnem zlomu do 20%
 
(183)
 Deformacija talusa po zlomu z deformantno artrozo do 20%
 
(184)
 Izolirani zlomi tarzalnih kosti brez večje deformacije do 5%
 
(185)
 Deformacija ene od metatarzalnih kosti po zlomu, za vsako kost 2%
 
(186)
 Večja deformacija metatarzusa po zlomu metatarzalnih kosti do 10%
 
(187)
 Popolna zatrdelost distalnega sklepa palca na nogi 1,5%
 
(188)
 Popolna zatrdelost proksimalnega sklepa palca na nogi ali oba sklepa 3%
 
Posebna določila

 Zatrdelost interfalangealnih sklepov II-V prsta v iztegnjenem položaju ali zmanjšana gibljivost teh sklepov ne predstavlja invalidnosti.
 
(189)
 Zatrdelost ali deformacija II-IV prsta na nogi v zavitem položaju (digitus fleksus), za vsak prst 0,5%
 
(190)
 Velike brazgotine na peti ali stopalu po poškodbi mehkih delov:

površina od 1/4 do 1/2 stopala do 10%
površina preko 1/2 stopala do 20%
 
(191)
 Paraliza živca ishiadicusa 40%
 
(192)
 Paraliza živca femoralisa 30%
 
(193)
 Paraliza živca tibialisa 25%
 
(194)
 Paraliza živca peroneusa 25%
 
(195)
 Paraliza živca glutealisa 10%
 
Posebna določila

(1)
 Za parezo določenega živca na nogi se prizna maksimalno do 2/3 odstotka invalidnosti, ki je določen za paralizo istega živca.
 
(2)
 Za primere po točkah od 191 do 195 se invalidnost določa po zaključenem zdravljenju, toda ne prej kot 24 mesecev po poškodbi. Obvezna je z verifikacija EMG-ja, stara do tri mesece.
 
(3)
 Za brazgotine na peti ali stopalu, ki zajemajo manj kot 1/4 stopala, se invalidnost ne določa.
 
Pravilo devetke
19. člen

 
Vrat in glava 9%
Ena roka 9%
Prednja stran trupa 2 x 9%
Zadnja stran trupa 2 x 9%
Ena noga 2 x 9%
Ena noga 2 x 9%
 

Copyright 2000, 2001: BuyITC, d.o.o., Maribor, vse pravice pridržane.
Računalniška izvedba in grafično oblikovanje BuyITC d.o.o. Maribor.
"Severnica", "BuyITC" in "Zvezdice" so zaščitene blagovne znamke. ... info@severnica.com